Regulamin

top

Regulamin dzierżawy / najmu samochodów

Poprzez „ WolneAuto” rozumie się WolneAuto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 848) przy ul. Żelaznej 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000567637, NIP: 5252624381, REGON: 36207846700000

§1 Dzierżawca

 1. Ilekroć mowa jest o Dzierżawcy rozumie się przez to WolneAuto.
 2. Firma WolneAuto oświadcza, że dysponuje prawem do poddzierżawy/podnajmu samochodów będących przedmiotem Umów Najmu.

§2 Wydzierżawiający – Najemca

 1. Wydzierżawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna, wydzierżawiająca samochód firmie WolneAuto Sp. z o.o. na podstawie Umowy Dzierżawy.
 2. Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna, korzystająca z samochodu od firmy WolneAuto Sp. z o.o. na podstawie Umowy Najmu.

§3 Wydzierżawiający

 1. Wydzierżawiającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca tytuł prawny do dysponowania samochodem.

2. Posiada samochód osobowy  o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w wieku poniżej 10 lat.

 1. Podpiszę Umowę Dzierżawy oraz przekaże, na podstawie Protokołu będącego integralną częścią Umowy firmie WolneAuto Sp. z o.o. samochód  w zarządzanie.

§4 Najemca

1. Najemcą samochodu lub osobą upoważnioną do kierowania samochodem jest:

– Osoba fizyczna, która posiada od przynajmniej 1 roku  uprawnienia do kierowania Pojazdem w rozumieniu Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm) uprawniające do kierowania danym typem samochodu, na terytorium Polski.

– Osoba prawna, która przedstawi aktualny KRS i zgodne z nim upoważnienie dla wytypowanej osoby do podpisania umowy najmu ze wskazaniem osoby upoważnionej do kierowania samochodem posiadającej uprawnienia przynajmniej od 1 roku do kierowania Pojazdem w rozumieniu Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm)uprawniające do kierowania danym typem samochodu, na terytorium Polski.

2. Najemcy przysługuje opcja wykupu „dodatkowego kierowcy” i pozostałych opcji wyszczególnionych w §10 niniejszego Regulaminu.

3. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi najmu) od momentu wydania samochodu do czasu sprawdzenia i odebrania go przez Dzierżawcę, na podstawie Protokołu, będącego integralną częścią Umowy Najmu.

§5 Wynajem – Dzierżawa

1.Najemca/Dzierżawca przejmuje samochód sprawny i czysty, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację – zgodnie z przepisami polskiego prawa i zobowiązuje się użytkować go w umówionym celu z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy/Dzierżawcy.

2.Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

3.Przedmiot najmu/dzierżawy może być używany do poruszania się przez Najemcę/Dzierżawcę na drogach publicznych w Polsce, posiada opłacone ubezpieczenie OC, obowiązkowe wyposażenie, jak również nie posiada wad prawnych i fizycznych uniemożliwiających używanie go zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami ruchu drogowego.

4.Najemca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu w takim zakresie w jakim wymaga tego Wydzierżawiający na własny koszt. Ubezpieczenie może zostać zawarte przez Dzierżawcę i wliczone w cenę czynszu najmu.

5.Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego przedmiotu najmu/dzierżawy należy zgłaszać w chwili jego wydania, pod rygorem braku możliwości powoływania się na nie w późniejszym okresie. Wszelkie uszkodzenia zewnętrzne i wewnętrzne muszą być naniesione na Protokole zdawczo-odbiorczym i potwierdzone przez Najemcę/Dzierżawcę podpisem.

6.Najemca jest odpowiedzialny i zgadza się na obciążenie za wszelkie zobowiązania, mandaty, grzywny i kary skierowane do WolneAuto lub Wydzierżawiającego powstałe podczas użytkowania pojazdu będącego przedmiotem Umowy Najmu. Najemca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe zostaną udostępnione, na podstawie odrębnych przepisów, właściwym organom, jak również służbom windykacyjnym w przypadku:

– otrzymania mandatu karnego za wykroczenie związane z użytkowaniem samochodu, z którego Najemca korzystał;

– gdy  otrzyma wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za nie uiszczenie opłaty za parkowanie samochodu w strefie płatnego parkowania, z którego Najemca korzystał;

– wszelkich innych kar nie wymienionych powyżej związanych z użytkowaniem samochodu.

§6 Warunki używania przedmiotu najmu

 1. Najemca ponosi wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji przedmiotu najmu w czasie trwania umowy, w szczególności koszty zatankowanego paliwa, zużytych płynów eksploatacyjnych, mycia, sprzątania oraz parkingów i garażowania przedmiotu najmu, a także kosztów naprawy ogumienia czy wymiany szyb. W czasie użytkowania przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej, bieżącej kontroli wskaźników, znajdujących się na desce rozdzielczej, oraz do okresowej kontroli płynów eksploatacyjnych, a w szczególności oleju silnikowego, płynu chłodniczego, hamulcowego i innych – zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego ich uzupełnienia na własny koszt.
 2. Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania i poniesienia wszelkich kosztów przeglądów technicznych, badań technicznych samochodu oraz napraw. Wykonanie przeglądów technicznych, badań technicznych oraz napraw Wydzierżawiający może zlecić Dzierżawcy na zasadach określonych w Umowie Dzierżawy.

2. Przedmiot najmu nie może być używany jeśli Najemca pojazdu pozostaje pod wpływem m. in. alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji zaburzających, wpływających lub osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji, wbrew przepisom, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski.

3. Samochód nie może być używany poza granicami Polski, w wyścigach, rajdach lub zawodach, do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów, do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji, do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie lub trwałe (trudne do wyczyszczenia) zabrudzenie Przedmiotu najmu.

4.  W samochodach obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz przewożenia zwierząt.

5. Podczas pozostawiania Przedmiotu najmu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do zamknięcia pojazdu i użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w Przedmiocie najmu. Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w Przedmiocie najmu jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży Przedmiotu najmu, w związku z czym Najemca pokrywa wtedy szkody do wysokości wartości rynkowej pojazdu na dzień kradzieży bez możliwości wykupienia udziału własnego w tego typu szkodzie.

6. W związku z tym, że zgodnie z §6 pkt 3 pojazd może być używany wyłącznie na terenie Polski, za wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą samochodu za granicą – odpowiada w całości Najemca.

§7 Uszkodzenia, zniszczenie, utrata, kradzież przedmiotu najmu

1. Szczegółową wysokość opłat za uszkodzenia, kradzieże, zniszczenie i użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem określa §9 niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku uszkodzenia pojazdu, zniszczenia pojazdu lub jego wyposażenia z powodu nieprawidłowego i/lub niezgodnego z niniejszym Regulaminem sposobu użytkowania samochodu, jak również w przypadku gdzie kierujący pojazdem podczas kolizji drogowej nie jest osobą, która figuruje w umowie najmu lub protokole przekazania samochodu, klient pokrywa 100% kosztów naprawy. Istnieje możliwość wykupienia opcji „dodatkowego kierowcy”!

3. W przypadku zagubienia kluczy do Przedmiotu najmu i/lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą określoną w §9 pkt 3,4.

4. Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji Przedmiotu najmu i pokrywa koszt prania wnętrza pojazdu zgodny z §9 pkt 8 i/lub 9 niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu w zdarzeniu drogowym, dowolnym innym uszkodzeniu, kradzieży lub jakiejkolwiek sytuacji opisanej w §7 i §9 lub innych sytuacji wynikłych z działania niezgodnego z ustaleniami niniejszego Regulaminu, a mającymi wpływ na wartość lub możliwość użytkowania pojazdu będącego przedmiotem najmu, Najemca ma obowiązek skontaktowania się z firmą WolneAuto pod numerem telefonu czynnym 24h: 575 657 881 w ciągu maksymalnie 2 godziny od zaistniałego zdarzenia lub jego wykrycia, pod rygorem nieważności ubezpieczenia pojazdu i koniecznością pokrycia całości szkody i strat przez Najemcę.

6. Dzierżawca w przypadku awarii i/lub unieruchomienia wynajmowanego pojazdu udostępni Najemcy, w miarę dostępności, samochód zastępczy.

7. Najemca nie ma prawa wykonywać żadnych napraw, zmian w pojeździe ani holowania samochodu samodzielnie bez zgody Dzierżawcy, jak również nie ma prawa wykonywać napraw, zmian w pojeździe ani holowania samochodu za pośrednictwem osób trzecich, bez zgody Dzierżawcy.

8. Dzierżawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania przedmiotu najmu od Najemcy, na jego koszt, w przypadku stwierdzenia użytkowania przedmiotu najmu z naruszeniem warunków Umowy Najmu. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę, jakie mogą wyniknąć w takim przypadku. Jeżeli Najemca używa samochodu niezgodnie z umową lub jego przeznaczeniem i naraża go na utratę lub uszkodzenie, Dzierżawca ma możliwość natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Najmu i nałożenia kar w wysokości zgodnej z §9 niniejszego Regulaminu.

§8 Zwrot przedmiotu najmu

1. Najemca/Dzierżawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić przedmiot najmu/dzierżawy Dzierżawcy/Wydzierżawiającego w uzgodnionym miejscu i terminie. Przedmiot najmu musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków, czysty na zewnątrz (w stopniu umożliwiającym ocenę stanu powłoki lakierniczej) i wewnątrz oraz opróżniony z rzeczy osobistych. Do chwili zwrotu ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu obciąża Najemcę/Dzierżawcę.

2. Najemca uzupełnia paliwo o odpowiednim typie dla danego pojazdu lub może odpłatnie skorzystać z takiej usługi w kwocie określonej w §10 pkt 3 Opłat dodatkowych. Przy przeliczaniu ilości przejechanych kilometrów na ilość zużytego paliwa przyjmuje się spalanie samochodu w ilości 10 litrów na każde 100 km oraz wartość litra paliwa z najbliższej stacji benzynowej. Wartość usługi zostanie potrącona z kaucji.

3. Zamiar przedłużenia Umowy Najmu o kolejny okres rozliczeniowy powinien zostać zgłoszony Dzierżawcy nie później niż 10 dni przed upływem terminu obowiązującej Umowy Najmu. W przypadku przedłużenia Umowy Najmu konieczne jest podpisanie Aneksu do Umowy Najmu z określeniem nowego terminu obowiązywania Umowy.

4. Dzierżawca w przypadku opisanym w §8 pkt 3 nie gwarantuje dostępności tego samego pojazdu oraz zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na przedłużenie Umowy Najmu.

5. Za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu, powyżej 2 godzin, zostanie naliczona kara określona w §9 pkt 10 Kar Umownych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Najemcą korzystając z numeru telefonu podanego w Umowie Najmu, przez czas dłuższy niż 2 godziny od umówionego terminu zdania samochodu – Dzierżawca uznaje zaistniałą sytuację za próbę kradzieży i powiadamia o tym fakcie Policję. W takim przypadku Najemca pokrywa wszelkie koszty związane z zaistniałą sytuacją (w tym straty firmy WolneAuto) oraz będzie obciążony za wszelkie uszkodzenia przedmiotu najmu powstałe w tym czasie.

§9 Kary Umowne – kwoty brutto

 1. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego działania, zaniechania bądź niedbalstwa, lub osób mu towarzyszących, i w innych przypadkach wymienionych w treści niniejszego regulaminu, a w szczególności:
 1. Prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
 2. Prowadzenia samochodu bez uprawnień.
 3. Ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji.
 4. Wyjazdu samochodem poza terytorium Polski.
 5. Niedopełnienia obowiązku zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub/i kompletu kluczyków po kradzieży samochodu skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu.
 6. Niedopełnienia obowiązków wymaganych przez Ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy.
 7. Uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach.
 8. Użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, warunkami umowy i regulaminu, przekroczenia ładowności pojazdu i/lub liczby przewożonych osób.
 9. Przekazania samochodu osobie nieuprawnionej.
 1. Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota do samochodu – 800 zł.
 2. Uszkodzenie, zgubienie lub utrata dowodu rejestracyjnego – 450 zł.
 3. Uszkodzenie, zgubienie lub utrata tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie – 200 zł za każde.
 4. Złamanie zakazu palenia w samochodzie – 300 zł.
 5. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt w samochodzie – 300 zł.
 6. Zwrot brudnego samochodu, w środku lub na zewnątrz (w stopniu uniemożliwiającym ocenę stanu powłoki lakierniczej) – 100 zł z założeniem, że Najemca jest świadomy możliwości wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i sprzątaniu, które mogą być przedmiotem roszczeń Dzierżawcy.
 7. Trwałe zabrudzenie tapicerki pojazdu, niedające się usunąć poprzez standardowe odkurzanie wnętrza, wymagające prania: 100 zł każdy fotel przedni, 250 zł kanapa tylna, 200 zł wykładzina bagażnika, 200 zł podsufitka.
 8. Uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka oryginalnego – 150 zł.
 9. Bezumowne korzystanie z samochodu –  1000 zł za każdy dzień.
 10. Użytkowanie samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przekroczenie ładowności pojazdu i/lub liczby przewożonych osób – 1500 zł.
 11. Utrata gwarancji na samochód ( jeśli samochód objęty jest gwarancją) z winy Najemcy lub osoby kierującej pojazdem – 3000 zł.
 12. Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 1500 zł + koszt holowania w wysokości 200 zł w obszarze do 10 km od granic Warszawy.
 13. Konieczność holowania samochodu z winy Najemcy (nie dotyczy szkód objętych ubezpieczeniem AC i ASS), z terenu Polski – 200 zł + 6 zł za każdy kilometr w obie strony od granicy Warszawy.
 14. Demontaż części, elementów wyposażenia, dokonanie przeróbki w samochodzie – 2000 zł + wartość nowych fabrycznie części, których brakuje, są zamienione lub które zostały uszkodzone.
 15. Wyjazd za granicę Polski – 2000 zł.
 16. Uczestnictwo w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach – 5000 zł.
 17. Kierowanie samochodem przez innego kierowcę niż jest wymieniony w umowie – 1000 zł. W przypadku szkody, zgodnie z §7pkt2, Najemca pokrywa 100% wartości powstałej szkody. Istnieje możliwość wykupienia opcji „dodatkowego kierowcy”!
 18. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.
 19. Zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa niż wskazana przy wydaniu – 100 zł + koszt paliwa. Przy przeliczaniu ilości przejechanych kilometrów na ilość zużytego paliwa przyjmuje się spalanie samochodu w ilości 10 litrów na każde 100 km oraz wartość litra paliwa z najbliższej stacji benzynowej.

§10 Opłaty dodatkowe / prowizje – kwoty brutto

1. Mycie samochodu i sprzątanie wnętrza – 100 zł z założeniem, że Najemca jest świadomy możliwości wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i sprzątaniu, które mogą być przedmiotem roszczeń Dzierżawcy (oprócz zawierających się w wykupionym udziale własnym). Możliwość wykupienia usługi przy zwrocie pojazdu.

2. Każdy dodatkowy kierowca posiadający uprawnienia dłużej niż 1 rok – 100 zł/miesiąc. Konieczność podania imion i nazwisk dodatkowych kierowców oraz zapisania w protokole. Płatne z góry za określony w umowie czas wynajmu.

3. Dotankowanie samochodu – 100 zł + koszt paliwa. Przy przeliczaniu ilości przejechanych kilometrów na ilość zużytego paliwa przyjmuje się spalanie samochodu w ilości 10 litrów na każde 100 km oraz wartość litra paliwa z najbliższej stacji benzynowej. Możliwość wykupienia usługi przy zwrocie pojazdu.

§11

Dane osobowe

 1. Procedury ochrony danych osobowych reguluje  ,,Polityka Ochrony Danych Osobowych”.
 2. Administratorem danych osobowych jest WolneAuto.
 3. Zakres przetwarzanych przez Wolne Auto Danych Osobowych obejmuje dane osobowe zwykłe przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem usług objętych umową najmu i umową dzierżawy tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, NIP, REGON, PESEL, wiek, dane dotyczące dokumentu prawa jazdy.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy najmu lub/i umowy dzierżawy.
 5. Wolne Auto będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie organów państwowych, usuwanie. Dane osobowe będą przez Wolne Auto  przetwarzane w formie elektronicznej w systemach elektronicznych oraz w formie papierowej.
 6. Przy Przetwarzaniu Danych Osobowych, Wolne Auto zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także w RODO (po rozpoczęciu stosowania RODO).
 7. Wolne Auto podejmuje środki zabezpieczające Dane Osobowe, o których mowa w art. 36 – 39a UODO, a w szczególności obowiązany jest:
 1. zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, a przede wszystkim powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 2. dopuszczać do przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności do urządzeń w ramach których Dane Osobowe są przetwarzane, wyłącznie osoby posiadające wydane przez niego imiennie upoważnienie;,
 3. prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy najmu lub umowy dzierżawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w UODO,
 4. zapewnić, aby osoby mające dostęp do przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy,
 1. Wolne Auto oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie przetwarzania Danych Osobowych oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi UODO oraz RODO (po rozpoczęciu stosowania RODO).
 2. Wolne Auto oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją. Procesor oświadcza, że zastosowane przez niego środki pozostają zgodne z UODO oraz z Rozporządzeniem MSWiA. Od dnia rozpoczęcia stosowania RODO, Wolne Auto zobowiązuje się do przestrzegania wymogów RODO dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania.
 3. Wolne Auto zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu umowy najmu lub umowy dzierżawy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu umowy najmu lub umowy dzierżawy.
 4. Najemca lub dzierżawca ma:
 1. prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
 2. prawo dostępu,
 3. prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 4. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do sprzeciwu,
 8. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.